Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), vás prosíme o vyjádření vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracovávání a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů jsou firmy

The Journey ČR s.r.o.,
Erbelova 1466/2, Stodůlky, 155 Praha 5
IČO: 05471427,
DIČ: CZ05471427

a

WINspirace 4U, s.r.o.,
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5

IČ: 020 94 151,
DIČ: CZ02094151

+420 604 931 957, +420 773 606 833
info@cestabrandonbays.cz

2. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, pro účely fakturace a vedení evidence a pro analytické účely.

3. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, stát, telefon, mobilní telefon, název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail a IP adresa.

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu nutnosti evidovat absolvované semináře (jelikož je potřeba dodržovat pořadí navštěvovaných seminářů) po dobu 10 let, od poslední realizované objednávky.

5. Reklamní služby

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Nepředáváme Vaše kontaktní informace třetím stranám.

6. Právo na přístup a přenositelnost dat

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

7. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

8. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanizmy, zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

9. Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů kromě společnosti The Journey ČR s.r.o. a WINspirace 4U, s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli The Journey ČR s.r.o. a WINspirace 4U, s.r.o. (např. externí účetní firma), a to na základě smluv. Ochrana osobních údajů je společností The Journey ČR s.r.o. a WINspirace 4U, s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů. Stejné zabezpečení vyžaduje i od Zpracovatelů osobních údajů. The Journey ČR s.r.o. a WINspirace 4U, s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.


Personal information, which you supply to us, may be used in a number of ways. We will not disclose any information that we hold about you to any company outside The Journey Events Group.